Zvoľte jazyk:

Obchodné podmienky platné a účinné od 1.1.2019

právnická osoba Corazon Sport s.r.o. so sídlom Habrmanova 295/16, 500 02 Hradec Králové 2

identifikačné číslo právnickej osoby: 27499715

daňové identifikačné číslo právnickej osoby: CZ27499715

Spoločnosť je zapsaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 22655 na predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese:

www.corazon-sport.cz/sk

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky spoločnosti Corazon Sport s.r.o., so sídlom Habrmanova 295/16, 500 02 Hradec Králové 2, identifikačné číslo: 27499715, zapsanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 22655 (ďalej len "predávajúci") (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kupná zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ďalej vedenie internetového obchodu predávajúcim, prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese
(ďalej len webová stránka, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"), a ďalej všetky vzťahy vyplývajúce medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo predávajúcim a zákazníkom, ktoré vyplývajú z prevádzkovania webovej stránky, pohybu po webovej stránke, ochrany osobných údajov, uchovávania a užívania cookies, doručovania a ďalších vzťahov priamo vyplývajúcich z prevádzkovania internetového obchodu.

1.2 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na kúpne zmluvy s miestom dodania tovaru na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Platnú objednávku tak môže Kupujúci urobiť len v prípade, keď objednávka obsahuje miesto dodania na území Českej republiky a Slovenskej republiky, v opačnom prípade platí, že objednávka nebola Kupujúcim urobená a Predávajúci v takom prípade vráti Kupujúcemu finančnú sumu zaplatenú na základe kúpnej zmluvy, ak k takej úhrade zo strany Kupujúceho došlo.

1.3 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného vykonávania povolania.

1.4 Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, okrem inak dohodnutých podmienok podľa čl. 1.4 obchodných podmienok. Kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Vzťahy vzniknuté z predchádzajúceho znenia obchodných podmienok sa riadia tými, ktorými obchodnými podmienkami, za ktorých vznikli práva a povinnosti plynúce pri uzavretí zmluvy. Všetky znenia obchodných podmienok je Predávajúci povinný uchovávať a podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ umožniť Kupujúcemu nahliadnuť do týchto znení na jeho žiadosť.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Celá prezentácia tovaru umiestnená v webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužijú.

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj označenie tovaru a popis jeho vlastností, údaj o konečnej cene v českej mene, vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti, nákladov na dodanie tovaru a informácie o spôsobe použitia, ak je to s ohľadom na charakter tovaru potrebné. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

2.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

2.4.1. objednanom tovare

2.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

2.4.4. identifikačné údaje (na identifikáciu Kupujúceho) kontaktné údaje (na možný kontakt s Kupujúcim) Kupujúceho, najmä krstné meno, priezvisko, e-mail a telefón na účely zaslania faktúry a ďalšieho možného kontaktu s Kupujúcim

2.5 Kupujúci vloží objednaný tovar, ktorý je súčasťou ponuky webového rozhrania a ktorý má v úmysle kúpiť, do elektronického nákupného košíka. Pred vyplnením objednávkového formulára, je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za objednaný tovar umiestnený v elektronickom nákupnom košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní alebo iných poplatkov za dopravu tohto tovaru.

2.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neprodĺžene po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho pred uzatvorením Kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

2.8 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je Predávajúci oprávnený neprijímať, alebo ju vrátiť Kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej maršskie uplynutie má za následok, že sa objednávka Kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.9 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

2.10 Kupná zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená v okamžiku doručenia potvrdenia prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Cena tovaru a platobné podmienky

3.1 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru a prípadné náklady súvisiace s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.

3.2 Okrem kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru dohodnuté v objednávke. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 Tovar sa odosiela na dobierku alebo po obdržaní plnej platby od kupujúceho. Toto ustanovenie možno dohodnúť dohodou medzi zmluvnými stranami na ochranu majetkových práv jednej z nich. § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.4 Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho alebo platbou na dobierku.

3.5 Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo poškodenia veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

3.6 Prípadné zľavy na cenu tovaru, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu, nie je možné kombinovať vzájomne.

3.7 Ak je v obchodnom styku zvykom alebo ak tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru týkajúcu sa platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru predávajúci vystaví kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho alebo ju priloží k doručenému tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

  .docx [11,3 kB]  |    .pdf [73,6 kb]

4.1 Kupujúci si uvedomuje, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu.

4.2 Ak nejde o prípad uvedený v bode 4.1 obchodných podmienok alebo iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odsek 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína sa tento termín po dni prevzatia posledného dodaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť odeslané predávajúcemu do lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho

4.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený poštovou cestou kvôli svojej povaze.

4.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peniaze prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peniaze kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Toto započítanie musí oznámiť kupujúcemu, kedy kupujúci svoj nesúhlas s jednostranným započítaním môže vyjadriť do 15 dní od doručenia oznámenia do sféry vplyvu kupujúceho.

4.6 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.7 Ak spolu s tovarom poskytne kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozviazovacou podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva ohľadom takého darčeka stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

Preprava a dodanie tovaru

5.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri doručení.

5.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom pri prevzatí tovaru alebo prevzatím tovaru ako takého kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom poškodenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú vydávané predávajúcim.

Práva za vadné plnenie

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: 6.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak taká dohoda neexistuje, má také vlastnosti, ktoré popísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy vykonanej nimi, 6.2.2 tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na účel, ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, 6.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo spracovanie dohodnuté podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy, 6.2.4 tovar je v správnom množstve, miere alebo hmotnosti a 6.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3 Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak tak vyplýva z povahy tovaru.

6.4 Ak sa výrobná vada prejaví v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, má Kupujúci právo uplatniť právo z vady, ktorá sa objaví u spotrebiteľského tovaru po dobu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. To neplatí pre vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje stanovená domá minimálna trvanlivosť tovaru a na ktoré môže Kupujúci, v zmysle ust. §2167 písm. d) občianskeho zákonníka, uplatiť právo z takéto vady iba v prípade, ak sa táto vada objaví počas minimálnej trvanlivosti. Neoznámil-li kupujúci vadu bez zbytočného dokladu potom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia nepripraví.

6.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijímaná reklamácia možná s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania alebo dopisom, e-mailom alebo telefonicky na kontaktné adresy uvedené v čl. 11.6. týchto obchodných podmienok. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, keď bol spotrebiteľom oznámený výskyt vady (vada bola vytknutá) a bolo uplatnené právo z odpovednosti za vady predaného veci u predávajúceho.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

6.7 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v lehote bez zbytočného odkladu potom, ako sa dozvedel o výskyte vady alebo sa mal dozvedieť alebo mohol. Kupujúci v prípade reklamácie preukáže nákup tovaru predložením faktúry, Kúpnej zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky. Ak nie je kupujúci schopný potrebné doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom, a to napríklad svedectvom, výpisom zo spotrebiteľovho bankovného účtu alebo odkazom na interné údaje predávajúceho ohľadom uskutočnenia predaja.

6.8 Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy zo strany predávajúceho, má kupujúci podľa svojho výberu právo uplatniť: 6.8.1 nárok na bezplatné odstránenie vady opravou, 6.8.2 odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, ak to nie je vzhľadom k povaze vady neprimerané, ak sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu tejto súčasti 6.8.3 primeranú zľavu z kúpnej ceny 6.8.4 vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy kupujúcim 6.9 Voľbu nároku oznámi kupujúci predávajúcemu pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Možnosť zmeny uskutočnenej voľby bez súhlasu predávajúceho prichádza do úvahy iba vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí-li si Kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

6.10 Pri vade, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny podľa § 2107 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6.11 Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

6.12 Reklamovaný tovar musí byť zabalený v vhodnom obale, musí byť čistý a kompletný.

6.13 Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť najneskôr do 14 pracovných dní alebo informovať kupujúceho, že k vydaniu rozhodnutia je potrebné odborné posúdenie.

6.14 Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybaví predávajúci najneskôr do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. To neplatí, ak sa písomne zmluvné strany dohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako v prípade podstatného porušenia zmluvy.

6.15 Predávajúci bude kupujúceho informovať o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailovej korešpondenčnej adresy, ktorú uvedie kupujúci v objednávacom formulári alebo počas reklamácie.

6.16 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

6.17. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila-li vada po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Kupujúci získava vlastníctvo veci zaplatením celkovej kúpnej ceny tovaru.  7.2. Predávajúci nie je viazaný voči kupujúcemu žiadnymi správnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

7.3. Riešenie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy . Informácie o vybavení sťažností kupujúceho predávajúci zašle na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je poverené Českou obchodnou inšpekciov so sídlom na Štěpánskej 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: . Platformu na mimosúdne riešenie sporov online nájdete na internetovej adrese a môže sa použiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

7.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom na Štěpánskej 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: je kontaktným bodom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

7.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu živnostenskej činnosti vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.7. Kupujúci týmto prevzal na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov.

8.I. Základné ustanovenia

8.I.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je Corazon Sport s.r.o., IČ 27499715, so sídlom na adrese Habrmanova 295/16, Hradec Králové 500 02 (ďalej len "správca").

8.I.2. Kontaktné údaje správcu sú: Habrmanova 295/16, Hradec Králové 500 02, e-mail: , tel. + 420 608 140 994

8.I.3. Osobné údaje sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, miesto, síťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré špecifické prvky fyziologického, genetického, psychického, ekonomického, kultúrneho alebo sociálneho identifikátora tejto fyzickej osoby.

8.I.4. Správca neustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

8.II.1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

8.II.2. Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

8.III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

8.III.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: · plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, · váš súhlas so spracovaním na účely priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných správ a noviniek) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. · registrácia na webových stránkach

8.III.2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy zo strany správcu, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

8.IV. Doba uchovávania údajů

8.IV.1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

8.IV.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

8.V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

8.V.1. Príjemcami osobných údajov sú osoby: · podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy · zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu · zabezpečujúce marketingové služby: Google Analytics a Google AdWords, Google, Facebook, Seznam · Heureka · Fio banka a.s. prípadne iné bankovní ústavy- finančné operácie · zabezpečujúce účtovníctvo na základe zmluvy

8.V.2. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje tretím krajinám (krajine mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám.

8.V.3. Správca osobných údajov archivuje všetky Zmluvné podmienky.

8.VI. Vaše práva

8.VI.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte · právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, · právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. · právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. · právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a · právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. · právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

8.VI.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

8.VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

8.VII.1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

8.VII.2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložíšť a úložíšť osobných údajov v písomnej forme, najmä použitím zámkov, hesiel, firewallu a antivírusového programu.

8.VII.3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby povolané správcom.


8.VIII. Záverečné ustanovenia

8.VIII.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

8.VIII.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

8.VIII.3. Správca má právo tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

8.1 Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Zasielanie obchodných správ a ukladanie cookies

9.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podniku predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa čl. 13 nariadenia GDPR týkajúcu sa spracovania osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných správ plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

9.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Doručovanie

10.1 Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávacom formulári kupujúceho, a to ak sa týka korešpondencie k akýmkoľvek jednaniam vyplývajúcim z týchto obchodných podmienok alebo iných právnych skutočností súvisiacich s prevádzkovaním e-shopu.

Záverečné ustanovenie

11.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom.

11.2 Výberom práva podľa čl. 11.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odstúpiť, a ktoré by sa v prípade neexistencie výberu práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 z 17. júna 2008 o práve rozhodným pre zmluvné záväzky (Rím I).

11.3 Akýkoľvek výklad práv sa podľa všeobecných princípov zakotvených v európskej smernici 2011/83/EÚ, ktorá bola implementovaná do českého práva, vždy uplatňuje v prospech spotrebiteľa.

11.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu 5 rokov a je prístupná na požiadanie kupujúceho.

11.5 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.6 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Habrmanova 295/16, 500 02 Hradec Králové 2, adresa elektronickej pošty
, telefón: +420 608 140 994

V Hradci Králové dňa 1.11.2021.